1

Plantencentrum Exotica

Nijlense Steenweg 268

2270 Herenthout

BTW0464 640 688

2

Toepasselijkheid

2.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten en op alle overeenkomsten tot uitvoeren van werk en/of van koop en verkoop door www.plantencentrumexotica.be

De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de koper”.

2.2

Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dit nadrukkelijk zijn overeengekomen.

2.3

Het door de koper zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, geldt als instemming met de toepasselijkheid ervan.

2.4

Plantencentrum Exotica behoudt zich het recht om op elk moment de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen.

3

Elektronische communicatie

3.1

Plantencentrum Exotica erkent bij het verstrekken van een opdracht door de koper dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

3.2

De koper erkent bij het verstrekken van een opdracht aan Plantencentrum Exotica dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

4

Totstandkoming van de overeenkomst en ontbinding van de overeenkomst

4.1

De overeenkomst tussen Plantencentrum Exotica en koper, komt tot stand wanneer Plantencentrum Exotica (na het correct invullen en verzenden van de gegevens door de koper welke nodig zijn voor aflevering en facturatie/betalingen) een ontvangstbevestiging verstuurt naar de koper. Dit gebeurt via elektronische communicatie zijnde email.

4.2

Plantencentrum Exotica garandeert dat de producten en diensten welke geleverd worden, overeenkomen met het geen dat wordt aangeboden en omschreven op de site van de Plantencentrum Exotica.

4.3

Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk indien er twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de koper, Plantencentrum Exotica kan zonder opgave van redenen de overeenkomst ontbinden.

4.4

Leveringen

Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk indien de maximale leverings termijn van 28 werkdagen door Plantencentrum Exotica wordt overschreden. De koper dient dit kenbaar te maken door middel van een e-mail of schriftelijk per post. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

5

Retourzendingen en retourbetalingen

5.1

Onder retourzendingen wordt verstaan alle producten die retour worden gezonden.

5.2

Artikelen die worden aangeboden voor retourzendingen worden door Plantencentrum Exotica binnen 24 uur geïnspecteerd op defecten of ontbrekende onderdelen.

5.3

Kosten retourzendingen

De kosten van (retour-) transport / levering komen voor rekening van de koper.
Alsook de retour kost aangerekend door DPD voor geweigerde pakketten.

5.4

De kosten van het herstellen en/of vervangen van de originele verpakking komt voor rekening van de koper.

5.5

Het risico op beschadiging of vermissing tijdens de retourzending komt voor rekening van de koper. Tenzij dit anders en schriftelijk is overeengekomen met Plantencentrum Exotica. Indien een artikel beschadigd is afgeleverd bij de koper, dient de koper Plantencentrum Exotica hiervan eerst op de hoogte te stellen alvorens het artikel te retourneren.

5.6

Indien de koper aantoonbaar schuldig is aan het ontbreken van artikelen en/of beschadigen van inhoud van de retourzending, dan is ontbinding van de koopovereenkomst niet mogelijk.

6

Terugstorten van aankoop bedrag

6.1

Indien beide partijen zijn overeen gekomen dat de overeenkomst wordt ontbonden en de koper verzoekt tot terugstorting van het aankoop bedrag, zal Plantencentrum Exotica dit binnen een redelijk aanvaardbare termijn doen (maximaal 14 dagen) op de rekening van de koper. Minus de kosten welke zijn vernoemd in punt 5.3 t/m 5.6 van deze voorwaarden, evenals de kosten van transport of verzendkosten

7

Naleveringen

7.1

Indien producten niet geheel worden afgeleverd kan de koper verzoeken tot nalevering. Mits de procedure wordt gevolgd welke staat omschreven bij artikel 8.1 t/m 8.7 komen de kosten hiervan voor rekening van Plantencentrum Exotica.

8

Leveringen en klachten omtrent leveringen

8.1

Plantencentrum Exotica streeft naar een leverings termijn van 1 week binnen Belgie indien op voorraad.

Bestellingen via onze leveranciers (indien niet op voorraad bij de leverancier) zijn niet binnen de termijn van 1 week te realiseren, hierover wordt de koper op de hoogte gehouden door Plantencentrum Exotica over de te verwachten leveringstijd.

8.2.

Alle artikelen welke direct vanaf Plantencentrum Exotica worden verzonden naar koper, worden aan een inspectie onderworpen op kwaliteit en inhoud. Het risico op beschadiging e.d. is tijdens het transport voor rekening van de koper.

8.3

De koper garandeert aan Plantencentrum Exotica dat de geleverde producten binnen een termijn van 24 uur worden gecontroleerd op inhoud en kwaliteit.

8.4

Klachten omtrent levering, inhoud of kwaliteit dienen direct via mail gemeld te worden aan Plantencentrum Exotica. De koper zal na deze telefonische melding de gegronde klacht schriftelijk (per email of brief) bevestigen binnen de gestelde termijn van 7 dagen na ontvangst van de producten.

8.5

Na het melden van een klacht  schriftelijk (of mail), zal de koper ten aller tijde de instructies opvolgen van Plantencentrum Exotica.

8.6

Plantencentrum Exotica gaat over tot levering nadat het factuurbedrag is ontvangen op de bankrekening van Plantencentrum Exotica of via cash/bank betaling bij ophalen producten.

8.7

De koper is zelf verantwoordelijk voor de producten, tijdens transport (indien het transport niet door Plantencentrum Exotica wordt uitgevoerd).

9

Verpakkingen tijdens leveringen / transporteur

9.1

Het is Plantencentrum Exotica die beslist over het soort verpakkingsmateriaal dat wordt gebruikt voor (retour-) leveringen.

9.2

Het is Plantencentrum Exotica die beslist over welke transporteur de bestelde artikelen aflevert, mits niet getransporteerd door Plantencentrum Exotica.

9.3

Plantencentrum Exotica is niet aansprakelijk voor schade aangericht aan de levering/bestelling tijdens het transport uitgevoerd door derden.

10

Garanties

10.1

Op alle producten en diensten die worden aangeboden op de shop van Plantencentrum Exotica zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen. Binnen het garantietermijn defect geraakte artikelen worden kostenloos omgeruild op vertoon van de kassabon of factuur.

10.2

Tenzij er spraken is van grove schuld of nalatigheid, is Plantencentrum Exotica niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade, veroorzaakt door: (ondeskundig) gebruik, ziektes en/of plagen of artikelen met gebreken.

10.3

Plantencentrum Exotica is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt indien de Plantencentrum Exotica website tijdelijk niet bereikbaar en/of beschikbaar is voor bestellingen.

10.4

Koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van het bestelde.

10.5

Plantencentrum Exotica is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van bevriezing met betrekking tot de opgegeven winterhardheid van de planten. Meerdere factoren kunnen hierop namelijk van invloed zijn. Tevens uitgesloten is het afsterven van de plant als gevolg van uitdroging of verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen.

11

Prijzen en afbeeldingen

11.1

Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW.

Afbeeldingen komen zo goed als mogelijk overéén met het originele en te leveren artikel, voor wat betreft soort. Doch zijn verschillen per plant nooit uit te sluiten. Voor gembers, siergrassen, bladverliezende bomen en struiken e.d. geldt in de winter en het vroege voorjaar dat deze geen of weinig groen blad hebben.

12

Eigendoms voorbehoud

12.1

Indien de koper heeft voldaan aan zijn verplichtingen tegenover Plantencentrum Exotica, is koper rechtsmatig eigenaar van het gekochte.

12.2

Indien koper niet kan voldoen aan de verplichtingen tegenover Plantencentrum Exotica, is het bestelde direct opeisbaar door Plantencentrum Exotica.

12.3

De koper mag het bestelde niet eerder belasten, verkopen, afleveren of vervreemden voordat aan de verplichtingen tegenover Plantencentrum Exotica is voldaan.

13

Betalingen

13.1

Indien Plantencentrum Exotica het toelaat om de koper “op rekening” of onder rembours te laten kopen, geldt hiervoor een andere betalings termijn dan vermeld wordt in deze voorwaarden, overige voorwaarden blijven altijd van kracht. Voor vragen of informatie hierover neem contact op met Plantencentrum Exotica via email.

13.2

Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen wordt voldaan aan Plantencentrum Exotica, zal vanaf het tijdstip van overschrijding een rente over de totale factuur bedrag worden berekend van 2 % per maand. Waarbij een gedeeltelijke maand als volledig word aangezien.

13.3

Indien Plantencentrum Exotica het noodzakelijk acht om na herhaaldelijk aanmanen van de koper incasso en/of executie-maatregelen te treffen, zijn alle kosten voor deze gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen voor rekening van de koper.

14

Overige bepalingen

14.1

Op de door ons gedane offertes, aangegane overeenkomsten en voorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Voor meer informatie omtrent deze voorwaarden kunt u zich wenden tot Plantencentrum Exotica.